Charakteristika Mateřské školy Kostomlaty nad Labem

Základní údaje

 

 Název zařízení:

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem,

příspěvková organizace

 Adresa:   Školní 370, 289 21 Kostomlaty nad Labem
 IČO: 71008365
 DIČ:       CZ – 71008365
 Číslo účtu: 181813384 / 0300
 Zřizovatel:                                                       Obec Kostomlaty nad Labem
 Právní forma:  právní subjekt – příspěvková organizace
 Zařazení do sítě škol:    1.1.2003
 IZO: (identifikační číslo zařízení) 107 515 041
 Identifikátor zařízení:         600 050 033
 Datová schránka:  fggktbc
 Počet tříd a dětí:  3 třídy, celkem 78 dětí
 Třídy:       

 1. třída – Kytičky 
 2. třída – Balónky 
 3. třída – Sluníčka

 Provoz MŠ:  6:30 – 16:30 hodin

                                               

                                                                                                 
Personál školy

Řízením školy pověřena:   Mgr. Jana Zábranská
Pedagogický personál: Sluníčková třída: Mgr. Jana Zábranská
    Mgr. Šárka Dvořáková
    Světluše Serbusová
  Balónková třída: Helena Rýparová
    Milena Tykvová
  Kytičková třída: Monika Hrázská
    Monika Cykánková
    Markéta Černá
Provozní personál:   Jitka Pokorná
    Radka Vránska
    Jana Herajnová

 

Speciální pedagožka se zaměřením na předcházení školní neúspěšnosti:

Mgr. Jana Zábranská

Speciální pedagožka se zaměřením na rozvoj řeči a její správný vývoj:

Mgr. Jana Zábranská

                                              

Představení školy

 

        Mateřská škola je státní předškolní zařízení. Byla vybudována v akci „Z“ nákladem 4 900 000 Kč,  slavnostně otevřena dne  4. 11. 1978. Z důvodu úbytku počtu narozených dětí jsou od roku 1991 MŠ užívány pouze dva z původních čtyř pavilonů.

        Na základě zákona č. 564/ 1990  Sb. o státní správě a samosprávě ve školství a na základě zřizovací listiny byla škole přiznána právní subjektivita od 1. 1. 2003.

        Mateřská škola v Kostomlatech nad Labem je jediné předškolní zařízení v této obci, má tři třídy umístěné ve třech přízemních pavilonech. V srpnu 2008 byla nahrazena stará okna a vchodové dveře novými plastovými a následně byly zrekonstruovány vstupy do obou pavilonů. Na podzim byly vybrány výplně starých rozbitých teras a profesionální zahradníci na jejich místě vybudovali okrasné zahrádky. Od prosince 2008 byla započata řada prací k vylepšení interiéru. Nejprve byla vyměněna elektroinstalace. O prázdninovém provozu 2009 byly stěny pavilonu starších dětí obloženy sádrokartonovými deskami a následně vymalovány. O rok později v červenci 2010 proběhla obdobným způsobem rekonstrukce interiéru v pavilonu mladších dětí. Z důvodu nové výstavby v obci a stále rostoucího počtu dětí došlo v roce 2012 k rekonstrukci 3. pavilonu MŠ. Kapacita MŠ se tak zvýšila o 25 dětí (z původního celkového počtu 56 dětí na 81 dětí). Zrekonstruovaná třída s názvem Sluníčka zahájila provoz 7.1.2013.

        U školy je prostorná zahrada se dvěma pískovišti, altánem, kopcem na sáňkování, skladem hraček a venkovním WC. Od roku 2005 prochází MŠ postupně rozsáhlou rekonstukcí. V roce 2005 byla nově upravena školní zahrada – rozrostla se o dřevěné prvky - věž se skluzavkou, tělovýchovný šestiúhelník a dvě kladiny.
V roce 2010 byla zahrada školy obohacena o kladinovou houpačku. V roce 2012 prošel malou rekonstrukcí domek pro hračky a bylo vybudováno kostkoviště. V roce 2013 byly na zahradu MŠ zakoupeny ze sponzorských darů 2 lanové prvky.
         


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 

Název školního vzdělávacího programu: Šťastné dítě
Motto školy: „Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí.“

        Koncepce MŠ vychází z osobnostně orientovaného modelu výchovy. Škola také přebírá některé prvky z projektu „Začít spolu“, ve třídách jsou vybudována centra aktivit (Kostky, Ateliér, Dílna, Divadlo…). Ve třídách je kladen důraz na rozvíjení ekologického povědomí dětí.
 

        Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Šťastné dítě je rozdělen do 4 integrovaných bloků společných pro celou školu. V jednotlivých třídách jsou integrované bloky konkretizovány do třídních vzdělávacího programu s podtématy a časovým plánem realizace. Jednotlivé bloky jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období a přírodních a společenských situací s ním spojených. 

        Cílem školy je všestranný a harmonický rozvoj dětí, jak po stránce fyzické, tak psychické i sociální s respektováním individuálních zvláštností a potřeb každého dítěte. Cílem předškolního vzdělávání je pomáhat utvářet jedinečnou a relativně samostatnou osobnost, která se bude schopna vyrovnávat s problémy a nároky naší společnosti.
 

Základní cíle: 
 

  • vytvářet základní znalosti, dovednosti a podněcovat u dětí rozvoj žádoucích vlastností a postojů
  • zprostředkovat dětem první pozitivní zkušenost s výchovně vzdělávací institucí a probudit u nich chuť do dalšího celoživotního vzdělávání
  • rozvíjet u dětí samostatnost a podporovat u dětí vznik pozitivního vztahu k sobě, k vrstevníkům a ostatním lidem

        K dosažení těchto cílů je zapotřebí, aby se v MŠ vytvořilo maximálně příznivé a klidné prostředí a velmi citlivý přístup všech pracovnic k dětem. Dítě se musí v MŠ cítit bezpečně, do MŠ by mělo chodit s chutí a těšit se na činnosti, které MŠ nabízí.